Privacy- en cookieverklaring

 

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Gelreland Parodontologie streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer (privé en/of mobiel);
 • Burger Service Nummer (BSN);
 • Beroep/dagelijkse bezigheden;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid, medicijngebruik en/of allergieën;
 • De gegevens van andere zorgverleners waar u onder behandeling bent (nadat u hiervoor goedkeuring heeft gegeven);
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • Reden van verwijzing;
 • Klachten en/of wensen mbt. de behandeling;
 • Gegevens mondonderzoek;
 • Röntgenfoto’s van uw gebit;
 • Lichtfoto’s van uw gebit;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens;
 • Relevante informatie van belang voor de uitvoering van onze dienstverlening.

 

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van een patiëntendossier zodat u zich kan inschrijven in de praktijk;
 • Het bijhouden van uw medisch- en tandheelkundig dossier;
 • Het verzamelen van relevantie informatie, noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • Het stellen van een diagnose en het maken van een begroting/behandelplan;
 • Overleg met andere zorgverleners, betrokken bij uw behandeling;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het aanvragen en uitvoeren van een Vecozo en/of UZI check;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het periodisch verrichten van een patiënten tevredenheidsonderzoek;
 • Het delen van uw gegevens i.v.m. declareren via de factoringmaatschappij of zorgverzekeraar;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Verzending van persoonsgegevens vindt, daar waar mogelijk, via een beveiligde verbinding plaats. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Op deze manier wordt tevens van de partijen waarmee wij noodzakelijkerwijs zaken doen een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid geëist. Er worden geen gegevens doorgegeven naar buiten Nederland.

 

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Voor het bewaren van uw financiële gegevens hanteren wij de wettelijke fiscale bewaartermijn van 7 jaar. Infomedics, het factoringsbedrijf, zal de debiteurenadministratie ten behoeve van Gelreland Parodontologie gedurende deze periode bewaren.

Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

 

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen om verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking ervan tegen te gaan. Er is een privacybeleid opgesteld zodat uw privacy voldoende wordt gewaarborgd in de praktijk. In dit privacy beleid zijn tevens gedragsregels beschreven ten aanzien van de omgang met uw gegevens door onze medewerkers. Eenieder, betrokken bij de verwerking van de persoonsgegevens binnen de praktijk is verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarvan hij of zij kennis neemt en heeft zich tevens verplicht tot vertrouwelijke behandeling van deze gegevens bij zijn of haar taakuitoefening. Alle medewerkers worden doorlopend op de hoogte gehouden van de actuele geldende gedragsregels en handelen naar de wettelijke verplichtingen hieromtrent.

Er wordt in de praktijk gewerkt volgens de aangescherpte wet NEN 7510 Informatiebeveiliging. Dit houdt in dat wij uw patiëntengegevens voor de nu geldende regels bewaren, bewerken en beveiligen.

Verder beschikken wij over een beveiligd mailsysteem die het mogelijk maakt om, indien nodig en na uw akkoord, medische gegevens naar u of andere zorgverlener te versturen.

 

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

 

Het gebruik van Cookies

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacy beginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacyverklaring van Google lezen.

 

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

 

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan privacy@gelreland.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 085-2733034. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

 

Het recht om camerabeelden in te zien

De AVG geeft een aantal privacyrechten aan betrokkenen:
• het recht om gegevens (camerabeelden) in te zien;
• het recht om vergeten te worden;
• het recht op beperking van de verwerking
• het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens.

 

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens kunt u vinden via deze link.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

De heer R. Koop
Groenmarkt 22
7201 HZ Zutphen
Email: privacy@gelreland.nl